Dofinansowania i świadczenia

Wspacie dla opiekunów osób niesamodzielnych z Gminy Skawina- wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjnego i ortopedycznego, poradnictwo, usługi wytchnieniowe/odciążeniowe

Dofinansowanie ze środków PFRON

W ramach ubezpiecznia zdrowotnego pacjentowi przysługuje refundacja sprzętu rehabilitacyjnego. Może to jednak nie wystarczyć i będzie konieczna częściowa odpłatność ze strony pacjenta. Wynika to z faktu, że NFZ udziela dofinansowania tylko do wysokości limitu określonego przez Ministra Zdrowia. Jeśli cena sprzętu jest wyższa niż określona limitem pacjent dopłaca różnicę. Można wówczas ubiegać się o dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych czyli PFRON

Dofinansowanie ze środków PFRON można uzyskać na:

 • likwidację barier architektonicznych na wniosek osób niepełnosprawnych
 • likwidację barier w komunikowaniu się i technicznych
 • zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane na podstawie odrębnych przepisów
 • zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny
 • uczestnictwo osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych
 • usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika
 • sport, kulturę, rekreację i turystykę osób niepełnosprawnych

Pełen wykaz sprzętu podlegającego refundacji dostępny jest w rozporządzeniu Ministra Zdrowia

Aby uzyskać dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego należy spełnić warunki:

 • posiadanie dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność
 • kryterium dochodowe – o dofinansowanie mogą ubiegać się osoby, jeżeli przeciętny miesięczny dochód (w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych) podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:
  • 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym
  • 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej

Maksymalne dofinansowanie z PFRON wynosi:

 • do 100% udziału własnego osoby niepełnosprawnej wyznaczonego w limicie ceny NFZ
 • do 150% sumy kwoty limitu wyznaczonego przez NFZ oraz udziału własnego osoby niepełnosprawej jeżeli cena zakupu jest wyższa niż ustalony limit w rozporządzeniu Ministra Zdrowia

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR) może udzielić dofinansowania również na sprzęt nie ujęty w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia, nie refundowany przez NFZ. Należy złożyć wniosek poparty zaleceniami lekarza prowadzącego. Wysokość dofinansowania wynosi do 80% wartości sprzętu o jaki się ubiegamy.

Miejsce składania wniosku:

PCPR w Krakowie, Dział Rehabilitacji Społecznej; Al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków, 12 397 95 70; pcpr@powiat.krakow.pl

Dokumenty:

 • wniosek o dofinansowanie
 • kopia aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności
 • pełnomocnictwo lub odpis postanowienia sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna działa przez pełnomocnika lub opiekuna prawnego
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Przypominamy o możliwości bezpłatnego wypożyczenia sprzętu rehabilitacyjnego w placówce CWO w Skawinie, ul. Rynek 24.

Pełna oferta wypożyczalni CWO jest dostępna w linku poniżej:Zwolnienie lekarskie

Zwolnienie lekarskie i zasiłek opiekuńczy

Opiekunie czy wiesz, że możesz się starać o zwolnienie lekarskie i zasiłek opiekuńczy z tytułu sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny?

Osoby opłacające obowiązkowe bądź dobrowolne składki na ubezpieczenie chorobowe mogą starać się o 14 dni płatnego zwolnienia lekarskiego w roku (kalendarzowym) w celu sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny.

Za członków rodziny uważa się: małżonka, rodziców, teściów, dziadków, wnuki, rodzeństwo oraz dzieci w wieku ponad 14 lat.

W celu otrzymania zwolnienia od pracy, dana osoba musi dostarczyć pracodawcy zwolnienie lekarskie o czasowej niezdolności do pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny.

Zwolnienie lekarskie powinno zawierać: dane osoby chorej, osoby opiekującej się oraz okres w którym będziemy sprawować opiekę.

Razem ze zwolnieniem lekarskim pracownik powinien dostarczyć druk ZUS Z-15B, czyli wniosek do uzyskania zasiłku opiekuńczego – oprócz zwolnienia z pracy opiekun może bowiem liczyć na zasiłek opiekuńczy z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Warunkiem do uzyskania wypłaty zasiłku opiekuńczego jest wspólne prowadzenie gospodarstwa domowego razem z chorą osobą w okresie na jaki zostało wystawione zwolnienie lekarskie. Miejsce sprawowania opieki może być w miejscu zamieszkania osoby chorej lub w miejscu zamieszkania pracownika. Świadczenie zostanie wypłacone, gdy poza pracownikiem w gospodarstwie domowym nie ma innych członków rodziny, którzy mogą zapewnić opiekę choremu (ze względu na własną chorobę, niezdolność fizyczną lub psychiczną).

Maksymalny okres, przez jaki zasiłek opiekuńczy z tytułu sprawowania osobistej opieki nad chorym członkiem rodziny może być pobierany, to 14 dni w roku kalendarzowym.

Wysokość zasiłku opiekuńczego miesięcznie wynosi 80 proc. wynagrodzenia (średnia wyliczana jest za okres 12 miesięcy).

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie:500+ świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji

Kto może starać się o świadczenie?

-Osoba pełnoletnia niezdolna do samodzielnej egzystencji, a niezdolność ta została stwierdzona orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji lub całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;

-bez uprawnień do emerytury, renty i ustalonego prawa do innego świadczenia pieniężnego finansowanego ze środków publicznych;

-albo z uprawnieniami do tych świadczeń ale ich łączna wysokość brutto nie przekracza 1700 zł.

Co trzeba zrobić, żeby otrzymać świadczenie?

-Aby otrzymać świadczenie uzupełniające należy złożyć wniosek do ZUS. Druk wniosku ESUN można pobrać ze strony www.zus.pl.

-Do wniosku o świadczenie uzupełniające należy dołączyć:

 • orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji
 • albo orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji
 • albo wydane (przed 1 września 1997 r.) przez komisję lekarską do spraw inwalidztwa i zatrudnienia orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidów – jeśli nie upłynął okres, na jaki orzeczono inwalidztwo

Dokumentem potwierdzającym niezdolność do samodzielnej egzystencji na podstawie, którego ZUS może ustalić prawo do świadczenia uzupełniającego, jest również:

orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i niezdolności do samodzielnej egzystencji,

-orzeczenie o całkowitej niezdolności do służby i niezdolności do samodzielnej egzystencji.

Co zrobić, żeby otrzymać status osoby niezdolnej do samodzielnej egzystencji?

Do wniosku o świadczenie należy dołączyć zaświadczenie o stanie zdrowia (wydane przez lekarza nie wcześniej niż na miesiąc przed złożeniem wniosku) oraz -jeśli posiadasz- dokumentację medyczną i inne dokumenty, które mają znaczenie przy orzekaniu o niezdolności do samodzielnej egzystencji, np.:

 • kartę badania profilaktycznego,
 • dokumentację rehabilitacji leczniczej lub zawodowej.
 • Jeśli posiadasz – dołącz także orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

W jakim czasie otrzymasz decyzję?

Decyzja zostanie wydana w ciągu 30 dni od wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do jej wydania.

Od jakiej daty zostanie przyznane świadczenie uzupełniające?

Świadczenie uzupełniające zostanie przyznane od miesiąca, w którym spełnisz wymagane warunki, nie wcześniej jednak niż od miesiąca, w którym zgłosisz wniosek o to świadczenie.

Jaka jest wysokość świadczenia uzupełniającego?

Świadczenie uzupełniające przysługuje Ci w wysokości 500 zł, jeśli:

 • nie jesteś uprawniony do emerytury ani renty i nie masz ustalonego prawa do innego świadczenia pieniężnego finansowanego ze środków publicznych, lub
 • masz takie świadczenia, ale ich łączna kwota brutto nie przekracza 1200 zł.

Jeśli pobierasz emeryturę, rentę lub inne świadczenie finansowane ze środków publicznych i łączna kwota brutto tych świadczeń wynosi więcej niż 1200 zł, a nie przekracza1700 zł, wysokość świadczenia uzupełniającego będzie niższa niż 500 zł.

Będzie to różnica między kwotą 1700 zł i łączną kwotą przysługujących Ci świadczeń.


Specjalny zasiłek opiekuńczy

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których ciąży obowiązek alimentacyjny, a także małżonkom, jeżeli:

-nie podejmują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub

-rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej

W celu sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji.

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeżeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty kryterium dochodowego wynoszącego 764 zł netto.

Więcej informacji o specjalnym zasiłku opiekuńczym znajdą Państwo na stronie:

 Specjalny zasiłek opiekuńczy

Świadczenie pielęgnacyjne

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje Opiekunowi, który zrezygnował z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej aby opiekować się osoba niesamodzielną.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie: