Deklaracja dostępności

Wspacie dla opiekunów osób niesamodzielnych z Gminy Skawina- wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjnego i ortopedycznego, poradnictwo, usługi wytchnieniowe/odciążeniowe

Deklaracji dostępności Strona internetowa Centrum Wsparcia Opiekunów Osoby Niesamodzielnej w Skawinie

Centrum Wsparcia Opiekunów Osoby Niesamodzielnej w Skawinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strona internetowa Centrum Wsparcia Opiekunów Osoby Niesamodzielnej .

 • Data publikacji strony internetowej: 2019-07-17
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-02-20

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • transmisje audiowizualne;
 • zamieszczone filmy nie posiadają audiodeskrypcji;
 • zamieszczone załączniki w formie skanów.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2023-03-23.
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-03-23.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej Centrum Wsparcia Opiekunów Osoby Niesamodzielnej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialna jest Agnieszka Winiarz adres poczty elektronicznej a.winiarz@mgops.skawina.net. Kontaktować można się także dzwoniąc pod nr telefonu 12 256 10 55. Tą samą drogą można składać wnioski o udostepnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Centrum Usług Społecznych w Skawinie
 • Adres: ul. Żwirki i Wigury 13, 32-050 Skawina
 • E-mail:mgops@skawina.net
 • Telefon: (+48) 12 276 21 37

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Centrum Wsparcia Opiekunów Osoby Niesamodzielnej w Skawinie mieści się w budynku w pełni przystosowanym do osób mających trudności w poruszaniu się. Budynek mieści się:

1. ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 17, 32-050 Skawina

 • Do budynku prowadzi wejście, które jest ogólnodostępne w następujących godzinach: w poniedziałki od 8.00 do 20.00, od wtorku do piątku od 7.30- 20.00.
 • W budynku korytarze o szerokości ok. 1.40 m.
 • Budynek nie posiada barier architektonicznych.
 • Toaleta jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 • Brak miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.
 • W budynku znajduje się pętla indukcyjna stanowiskowa.
 • Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
 • Brak w budynku oznaczeń w alfabecie Braille’a, i w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Osoby mające problem z poruszaniem się, które chcą załatwić sprawę w budynkach w których występują bariery architektoniczne mogą osobiście zgłosić się do Punktu Pierwszego Kontaktu w Centrum Usług Społecznych w Skawinie, ul. Żwirki i Wigury 13 lub telefonicznie zgłosić się do pracownika właściwego dla danej sprawy, który obsłuży daną osobę na miejscu.


KOORDYNATOR DS. DOSTĘPNOŚCI W CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH