Deklaracja dostępności

Wspacie dla opiekunów osób niesamodzielnych z Gminy Skawina- wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjnego i ortopedycznego, poradnictwo, usługi wytchnieniowe/odciążeniowe

Deklaracji dostępności Strona internetowa Centrum Wsparcia Opiekunów Osoby Niesamodzielnej w Skawinie

Wstęp do deklaracji

Centrum Wsparcia Opiekunów Osoby Niesamodzielnej w Skawinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strona internetowa Centrum Wsparcia Opiekunów Osoby Niesamodzielnej .

 

Data publikacji strony internetowej: 2019-07-17.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-22.

Status pod względem zgodności z ustawą

 

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

  • transmisje audiowizualne;

  • zamieszczone filmy nie posiadają audiodeskrypcji;

  • zamieszczone załączniki w formie skanów.

  Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

  Deklarację sporządzono dnia: 2023-03-23.

  Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-03-22.

  Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

  Skróty klawiaturowe

  Na stronie internetowej Centrum Wsparcia Opiekunów Osoby Niesamodzielnej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

  Informacje zwrotne i dane kontaktowe

  W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialna jest Agnieszka Winiarz adres poczty elektronicznej a.winiarz@mgops.skawina.net. Kontaktować można się także dzwoniąc pod nr telefonu 785 318 113. Tą samą drogą można składać wnioski o udostepnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

  Każdy ma prawo:

    • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

    • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

    • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

   Żądanie musi zawierać:

     • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,

     • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,

     • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

    Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

    Skargi i odwołania

    Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

      • Organ nadzorujący: Centrum Usług Społecznych w Skawinie

      • Adres: ul. Żwirki i Wigury 13, 32-050 Skawina

      • Telefon: (+48) 12 276 21 37

     Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

     Dostępność architektoniczna

     Centrum Wsparcia Opiekunów Osoby Niesamodzielnej w Skawinie mieści się w budynku w pełni przystosowanym do osób mających trudności w poruszaniu się. Budynek mieści się:

     1. ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 17, 32-050 Skawina

       • Do budynku prowadzi wejście, które jest ogólnodostępne w następujących godzinach: w poniedziałki od 8.00 do 20.00, od wtorku do piątku od 7.30- 20.00.

       • W budynku korytarze o szerokości ok. 1.40 m.

       • Budynek nie posiada barier architektonicznych.

       • Toaleta jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

       • Brak miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.

       • W budynku znajduje się pętla indukcyjna stanowiskowa.

       • Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

       • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

       • Brak w budynku oznaczeń w alfabecie Braille’a, i w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

      Osoby mające problem z poruszaniem się, które chcą załatwić sprawę w budynkach w których występują bariery architektoniczne mogą osobiście zgłosić się do Punktu Pierwszego Kontaktu w Centrum Usług Społecznych w Skawinie, ul. Żwirki i Wigury 13 lub telefonicznie zgłosić się do pracownika właściwego dla danej sprawy, który obsłuży daną osobę na miejscu.


      KOORDYNATOR DS. DOSTĘPNOŚCI W CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH

        • Agnieszka Winiarz – koordynator dostępności,

        • Telefon.: 785 318 113.